Šv. Juozapo vyrų maldos grupė renkasi kiekvieną antradienį, Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios svetainėje, po 19 val. Šv. Mišių.

Kviečiame visus vyrus, norinčius drauge pasimelsti, pagilinti savo tikėjimą, pasidalinti savo gyvenimo džiaugsmais ir rūpesčiais.


Malda šv. Juozapui

Sveikas, Juozapai, Dovydo sūnau, palaimintosios Mergelės Marijos, iš kurios gimė Jėzus, sužadėtini.
Šventasis Juozapai, Jėzaus globėjau, melski už mus dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.


Malda prašant Šv. Dvasios dovanų

Viešpatie, atsiprašau ir meldžiu atleidimo už visas mano nuodėmes ir paklydimus.
Su dėkingumu, pagarba ir visišku pasitikėjimu priimu Tavo išgelbėjimą, kurį vien tik iš savo malonės suteikei man per Jėzaus Kristaus auką. Priimu Tavo kraujo neribotą apvalančią jėgą, išlaisvinančią mane iš bet kokio netyrumo ir iš kiekvienos klaidos.
Šios Tavo gailestingumo malonės paliestas, trokštu dar artimiau Tave pažinti, dar tvirčiau Tavo valioje pasilikti ir kiek įmanoma tobuliau Tau tarnauti. Nuolankiai tad meldžiu, Viešpatie, siųsk savo Šventąją Dvasią, kad Ji mane perkeistų, kad amžinai apsigyventų manyje ir būtų lemenčia jėga kiekviename mano pojūtyje, kiekviename sprendime, kiekviename siekime ir visame mano gyvenime. Aš meldžiu Tavo Dvasios. Ateik Šventoji Dvasia! Priimu Tave su didžiu džiaugsmu ir giliu dėkingumu.
Ačiū Tau, Viešpatie. Padėk man, kad visas iš Tavo malonės gautas dovanas tinkamai panaudočiau savo artimo ir visos Tavo bažnyčios labui. Tau vienam tebus garbė per amžių amžius. Amen.


Malda už Lietuvos žmones (ypač vyrus), kur jie pasaulyje begyventų

Viešpatie Dieve, išpažindami Tavo neribotą galybę ir sudėdami viltį į Kristaus gailestingumo auką, meldžiame Tave galingo Šventosios Dvasios veikimo malonės visuose mūsų žemiškosios tėvynės-Lietuvos žmonių gyvenimo keliuose taip pat mūsų parapijos kunigų darbuose ir pasiryžimuose. Meldžiame visiems mums kasdien atnaujinamo atsivertimo dovanos. Kad vyrai iš tyros širdies, su atsakomybe ir nuolankumu aukotų savo gyvenimus didžiąjai Tavo meilei, besiskleidžiančiai kiekvienoje šeimoje. Kad šeimos su Šventosios Dvasios pagalba visada priimtų šią auką ir tinkamai atsilieptų. Kad viskas: džiaugsmai ir suspaudimai, sėkmės ir pralaimėjimai, sveikata ir ligos, turtas ir nepriteklius, patogumas ir vargai – viskas kiekvieną vestų į Tave per augantį tikėjimą, meilę ir viltį. Per Tavo Sūnų Jėzų Kristų Tavo garbei! Amen.


5 svarbios šv. Juozapo pamokos
  • Šventasis Juozapas buvo klusnus. Juozapas buvo klusnus Dievo valiai per visą savo gyvenimą. Juozapas paklausė Viešpaties angelo, sapne jam paaiškinusio apie nekaltą prasidėjimą, o tada paėmė Mariją už žmoną (Mt 1, 20-24). Jis buvo klusnus, kai vedė savo šeimą į Egiptą, bėgdamas nuo kūdikių žudynių į Betliejų (Mt 2, 13-15). Juozapas pakluso, kai vėliau angelas nurodė grįžti į Izraelį (Mt 2, 19-20) ir apsigyveno su Marija ir Jėzumi Nazarete (Mt 2, 22-23). Kaip dažnai mūsų puikybė ir išprotavimai paklūsta Dievui?
  • Šventasis Juozapas buvo pasiaukojantis. Nedaug žinių turime apie Juozapą, bet matome žmogų, kuris tik ir galvoja, kaip tarnauti Marijai ir Jėzui, ir niekada sau pačiam. Tai, ką kiti gali matyti kaip jo pasiaukojimą, iš tikrųjų kyla iš pasiaukojančios meilės. Jo atsidavimas šeimai yra pavyzdys šių dienų tėvams, kurių netvarkingi prisirišimai prie pasaulio dalykų nukreipia jų dėmesį ir trukdo jų pašaukimui.
  • Šventasis Juozapas buvo veiklos žmogus. Nė vieno jo žodžio nėra Raštuose, bet galime aiškiai jo veiksmuose matyti, jog jis buvo teisus, mylintis ir tikintis žmogus. Dažnai manome, kad pirmiausiai darome įtakos kitiems žodžiais, tuo tarpu taip dažnai kiti žiūri į tai, kaip elgiamės.. Kiekvienas sprendimas ir veiksmas, kurį atliko šis didis šventasis, yra pavyzdys, kuriuo turi sekti šiuolaikinis vyras.
  • Šventasis Juozapas buvo darbininkas. Jis buvo paprastas amatininkas, tarnavęs kaimynams savo rankų darbu. Jis mokė savo globotinį Jėzų apie sunkaus darbo vertę. Tikėtina, kad Juozapo nuolankumas Raštuose matomas per paprastą požiūrį į darbą ir paslaugumą Šventajai Šeimai. Visi galime daug išmokti iš šventojo Juozapo, kuris yra ir šventas darbininkų globėjas, vertinantis kasdienį darbą ir juo šlovinantis Dievą, užtariantis mūsų šeimas ir teikiantis pagalbą visuomenei.
  • Šventasis Juozapas vadovas. Bet ne toks, kokius galime matyti šios dienos vadovus. Jis vadovauja mums kaip mylintis sutuoktinis, kuris greitomis padaro ėdžias Marijai, kad ji galėtų ten paguldyti Jėzų, kai jų nepriima Betliejaus užeigos namuose. Jis vadovauja kaip tikėjimo žmogus, kai paklūsta Dievui visuose reikaluose, paimdamas į žmonas besilaukiančią Mariją, o paskui saugiai nuvedantis Šventąją Šeimą į Egiptą. Jis vadovauja, kai šeimos dirba ilgas valandas, kad turėtų ko valgyti ir stogą virš galvos. Jis vadovauja kaip mokytojas, kai moko Jėzų savo amato ir kaip reikia gyventi bei dirbti žmogui.

Kaip katalikai turime būti stiprūs žmonės, turime įpareigojimą būti stiprūs vyrai ir sutuoktiniai, parapijų lyderiai, geri bendruomenės reikalų tvarkytojai ir nuolankūs Kristaus sekėjai. Žvelkime į įkvepiantį šventojo Juozapo pavyzdį, tėvų, darbininkų ir visos Bažnyčios globėją, paklusnų, nuolankų, pasiaukojantį, drąsų ir mylintį Mariją ir Jėzų žmogų. Jei galėtume nors kiek panašiai elgtis kaip šv. Juozapas kiekvieną dieną, tai vis labiau taptume žmoėmis, kuriais esame pašaukti būti.Katalikų Bažnyčios katekizmasTomas Sauliūnas – Kad Jūsų džiausmui nieko netrūktų (Šeimų stovykla 2018, Alton Castle).
Ačiū Andriui Abromavičiui už įrašą.