Krikštas įpareigoja tėvus atsakingai ugdyti vaiko tikėjimą, todėl jie yra Bažnyčios kviečiami rengtis šiam ypatingam žingsniui.

Bendroji informacija

 • Dėl Krikšto datos tėvai kreipiasi į parapiją tel. 020 7739 8735 ne vėliau kaip prieš du mėnesius.
 • Vaiko tėvai arba bent vienas iš jų turi būti katalikas (tai reiškia, pakrikštyti Romos Katalikų Bažnyčioje bei priėmęs Pirmają komuniją). Krikštydami savo vaiką, tėvai įsipareigoja auklėti jį krikščioniškai – katalikiškai.
 • Krikštijami vaikai iki septynerių metų amžiaus. Vyresni nei septynerių metų amžiaus vaikai rengiasi Pirmajai komunijai su kitais vaikais ir prieš Komuniją yra pakrikštijami.

Pasirengimas

 • Tėvai ir krikšto tėvai turi peržiūrėti filmą „Krikštas“. Filmą sudaro dvi dalys.
 • Peržiūrėję filmą, tėvai parašo el. laišką adresu parapija@londonas.co.uk. Mes jums atsakysime, atsiųsdami Krikšto formą, kurią užpildę atsinešite į susitikimą.
 • Tėvai ir Krikšto tėvai dalyvauja viename iš pasirengimo Krikštui susitikimų (jei Krikšto tėvai gyvena ne Londone, jiems nėra būtina dalyvauti). Jame bus aptariama apeiga, kalbama apie sakramento prasmę bei tėvų įsipareigojimą pakrikštytą vaiką auklėti krikščioniškai, pildomi dokumentai.

Filmas

Bendri pasirengimo Krikštui susitikimai

Susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį 19 val.
Pradžioje dalyvausime Šv. Mišiose, po kurių ir vyks pasirengimo susitikimas.

Reikalavimai

 • Krikštatėviai turi būti vyresni nei 16 metų amžiaus, paprastai – krikšto tėvas ir krikšto mama.
 • Krikšto tėvai įsipareigoja padėti vaiką auklėti katalikiškai.
 • Krikštatėviai turi būti praktikuojantys katalikai ir tikėjimo bei gyvenimo pavyzdys vaikui.
 • Nesant galimybės turėti abu Krikšto tėvus per Krikštą galima, kad būtų tik krikšto tėvas arba tik krikšto mama.
 • Bent vienas iš krikšto tėvų turi buti priėmęs Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus.
 • Jei vienas iš krikšto tėvų negali dalyvauti Krikšto šventėje, jis atsiunčia raštišką įgaliojimą parapijos kunigui, kas jį atstovaus.
 • Krikštijant vaiką, ypač jei vaiko vardas nėra šventojo vardas, Bažnyčia pataria parinkti ir šventojo globėjo vardą. Šventojo vardo parinkimas patariamas, nes tikime šventųjų užtarimu pas Dievą. Be to svarbu, kad vaikas augdamas galėtų susipažinti su savo šventojo globėjo gyvenimo istorija, tokiu būdu jis turės sektiną kilnumo pavyzdį. Išsamų Katalikų Bažnyčios šventųjų sąrašą ir trumpus jų gyvenimo aprašymus galite rasti Liturginiame maldyne arba internete:

Krikšto diena

Krikšto dieną reikia turėti:

 • Krikšto žvakę (Krikšto žvakė bus uždegama nuo Velykų žvakės, kuri simbolizuoja Kristų mūsų ir viso pasaulio šviesą. Apeigose žvakė bus duodama krikšto tėvams, o po to mamai, kuri įsipareigoja kartu su tėvu perduoti vaikui tikėjimo šviesą)
 • Krikšto rūbą (Krikšto rūbelis arba skraistė yra uždedama vaikui po krikšto. Šv. apaštalas Paulius laiške krikščionims galatams rašo: “Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi.” Gal. 3,28 Krikšto rūbelis simboliškkai išreiškia naują ir tyrą gyvenimą su Dievu. Krikšto rūbelis būna baltos arba labai šviesios spalvos. Balta spalva simbolizuoja Kristaus šviesą, kuria yra apšviestas pakrikštytasis)
 • Vaiko gimimo liudijimą

Krikšto žvakę ir Krikšto rūbelį galite įsigyti bažnyčios zakristijoje.